Nastavení firmy

V agendě Nastavení se uvádějí základní informace o firmě.

Nastavení firmy

1. Vytvoření nové firmy

V agendě Nastavení se uvádějí základní informace o jednotce, včetně kontaktů na firmu.

Pro rychlé vyplnění údajů zadejte IČ firmy a spusťte vyhledání v systému ARES.

Načtení údajů o firmě ze systému ARES

Pokud používáte vy nebo vaše účetní program POHODA, nemusíte údaje o firmě vyplňovat ručně. V aplikaci mPOHODA můžete firmu založit přímo z programu POHODA.


 • Plátci DPH musí ve stejnojmenném poli nastavit hodnotu Ano. Pouze pak je možné na dokladech zadávat u položek sazbu DPH.

  Nastavení plátcovství DPH se synchronizací dat přenáší z programu POHODA.

 • Pokud vedete daňovou evidenci, vyberte odpovídající typ účetnictví. Toto nastavení je důležité pro provádění úhrad faktur pokladním dokladem. V daňové evidenci se totiž, na rozdíl od podvojného účetnictví, uvádí na položkách hradícího dokladu sazba DPH a při likvidaci se nejprve z hrazeného dokladu odepisuje částka DPH.

 • Zadáním ID zákazníka, získaného při zakoupení licence programu POHODA, dojde po uložení nastavení na základě uvedeného IČ firmy a ID zákazníka k ověření platnosti licence. Pokud je licence platná, je možné v aplikaci mPOHODA využívat funkce pro odesílání tržeb do Elektronické evidence tržeb.

  • Datum do kdy je licence platná je uveden v poli Platnost licence.

  • Ověřování licence probíhá automaticky. V případě, že si chcete licenci ověřit sami, zvolte povel Ověřit licenci.

 • Chcete-li na tiskových sestavách uvádět své logo a případně i razítko, zadejte je v nastavení firmy.

 • V sekci Zpracování osobních údajů se zadávají kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud jej má vaše firma stanoveného, a dále pak informativní upozornění o právech vašich zákazníků v souvislosti s ochranou osobních údajů. Toto nastavení slouží pro potřeby tiskové sestavy Opis osobních údajů umístěné v agendě Adresář.

  Na sestavu Opis osobních údajů vstupuje externí poznámka zapsaná na záložce Poznámky na detailu adresy. Můžete ji tak využít pro předání doplňujících informací související se zpracováním osobních údajů vašemu zákazníkovi.

 • V poli Klíč je uveden identifikátor, který slouží pro ověření firmy při komunikaci s programem POHODA.

  Pro napojení firmy bez IČ a DIČ na existující firmu v programu POHODA zadejte v poli klíč uvedený v programu POHODA v agendě Účetní jednotky. (Hodnotu klíče zjistíte v programu POHODA přidáním sloupce Klíč.)


Po vytvoření firmy vás průvodce provede dalšími nastaveními pro číselné řady, bankovní účty, doklady a jejich odesílání.

Pokud je licence platná, zpřístupní se v agendě Nastavení dokladů volba pro aktivaci evidence tržeb. Zapněte volbu Evidovat tržby a nastavte datum od kdy tržby budete evidovat. Ostatní nastavení nutné pro odesílání tržeb se provádí na jednotlivých mobilních zařízeních. Detailnější informace o nastavení EET a odesílání tržeb se dočtete v kapitole Elektronická evidence tržeb.

2. Synchronizace s programem POHODA

Založení nové firmy

Novou firmu lze založit také synchronizací s programem POHODA.

 • V programu POHODA otevřete účetní jednotku, kterou chcete přenést do aplikace mPOHODA.

 • V agendě Globální nastavení sekci mPOHODA zadejte své přihlašovací údaje a klikněte na tlačítko Nastavení.

  Založení nové firmy synchronizací s programem POHODA
 • Zobrazí se průvodce s údaji o aktuálně otevřené účetní jednotce.

  Průvodce založením nové firmy synchronizací s programem POHODA
 • V průvodci je možné zatržením pole Synch. označit hotovostní pokladny a bankovní účty firmy, které se mají přenést do nově založené jednotky v aplikaci mPOHODA.

  Výběr pokladen v průvodci založením nové firmy synchronizací s programem POHODA
 • Chcete-li zároveň do firmy v aplikaci mPOHODA pozvat další uživatele, zadejte jejich jména a e-mailové adresy v průvodci.

  Zadání pozvánek v průvodci založením nové firmy synchronizací s programem POHODA
 • Dokončením průvodce dojde k odeslání údajů o firmě do aplikace mPOHODA, kde bude vytvořena nová jednotka, a přenesou se do ní pokladny a bankovní účty označené v průvodci a dále pak prodejní ceny a formy úhrady. Pokud byly zadány jména a e-maily jiných uživatelů, dojde k odeslání pozvánek na uvedené e-mailové adresy.

 • Následně v programu POHODA označte ty adresy, zásoby a případně bankovní účty a hotovostní pokladny, pokud jste tak neučinili v průvodci založením nové firmy, které chcete přenést do aplikace mPOHODA a proveďte synchronizaci prostřednictvím povelu mPOHODA v menu Soubor/Datová komunikace.

  Postup, jak v programu POHODA označit záznamy k synchronizaci je uveden v kapitole Provedení synchronizace.

 • Po založení jednotky vám doporučujeme v aplikaci mPOHODA projít jednotlivé agendy týkající se nastavení firmy a vytvořit číselné řady. Poté už je vše připraveno pro vystavení vašeho prvního dokladu.

Pozvání nových uživatelů do firmy

Průvodce můžete kdykoliv využít i pro odeslání pozvánek jiným uživatelům, i když již komunikace mezi programem POHODA a aplikací mPOHODA byla navázána.

 • V programu POHODA otevřete účetní jednotku a v agendě Globální nastavení sekci mPOHODA vyvolejte průvodce kliknutím na tlačítko Nastavení.

 • Zadejte jména a e-mailové adresy uživatelů, které chcete do firmy v aplikaci mPOHODA pozvat.

 • Dokončením průvodce dojde k odeslání pozvánek zadaným uživatelům.

Zpět na začátek